„Wodór dla Top Menedżerów”

Definicje

Studium Wodoru – Studium Wodoru sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla m.st Warszawa w Warszawie XIII Gospodarczy  Wydział Krajowego Rejestru Sądowego  prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 0001069036

Organizator  – Studium Wodoru sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Regulamin  – zbiór zasad rekrutacji, przebiegu  Programu organizowanego przez Studium Wodoru

Uczestnik  – osoba, która zakwalifikowała się do udziału w Programie „Wodór dla Top Menedżerów”

Kandydat – osoba aplikująca do udziału w Programie organizowanym przez  Studium Wodoru

Kształcenie na odległość – udostępnienie materiałów Programu dla Uczestnika  za pomocą środków przekazu na odległość

Platforma – platforma udostępniania Uczestnikom przez Organizatora

Rekrutacja – pozyskiwanie i wybór kandydatów w celu uczestnictwa w Programie

Opłata za uczestnictwo – opłata wnoszona przez kandydata w celu uczestnictwa w Programie, bądź przez jego pracodawcę na rachunek bankowy prowadzony dla   Studium Wodoru, celem pokrycia części kosztów organizacji Programu

Partner Programu– Uniwersytet w Oldenburgu

Formularz Zgłoszeniowy – formularz umieszczony na stronie Organizatora umożliwiający  zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Programie

Program – autorski program prowadzony przez Studium Wodoru wspólnie z Uniwersytetem w Oldenburgu pt. „Wodór dla TOP Menedżerów”

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin Programu „Wodór dla Top Menedżerów”, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady organizacji i uczestnictwa w Programie oraz związane z nimi prawa i obowiązki Uczestników Programu, organizowanego przez Studium Wodoru sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie zwanego w dalszej części Organizatorem.

§2 Uczestnik

 1. Uczestnikiem może zostać́ osoba, która ukończyła studia wyższe, niezależnie od ich profilu.
 2. W przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, Uczestnikiem może być pracownik, osoby związane osobowo lub kapitałowo z takim podmiotem.

§3 Tryb realizowania Programu

 1. Program będzie realizowany  w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej, w tym w formie kształcenia na odległość́, dalej zwanymi zajęciami online.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do prowadzenia części Programu w formie kształcenia na odległość, albo w formie stacjonarnej w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatora. Wybór formy realizacji poszczególnych etapów Programu pozostaje w dyspozycji Organizatora.

§4 Zakres merytoryczny Programu – Cel szkolenia

 1. Program ma na celu pogłębienie wiedzy z zakresu oceny, rozwoju i zarządzania projektami wodorowymi, który oferuje Program pt. „Wodór dla Top Menedżerów”, prowadzony przez Organizatora we współpracy z Uniwersytetem w Oldenburgu. Program  skierowany jest do menedżerów firm i instytucji rozumiejących potrzebę szybkiej transformacji energetycznej.
 2. Celem Programu organizowanego przez Organizatora jest umożliwienie Uczestnikowi: 
  1. zaadaptowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w celu przygotowania Uczestników do złożonych wyzwań w tym innowacyjnym sektorze,
  2. zdobycie wiedzy w zakresie planowania, wdrażania i oceny projektów wodorowych, jak również zdobycie interdyscyplinarnego know-how w zakresie technologii, pozwoleń, kwestii prawnych i finansowania,
  3. zdobycie umiejętności oceny projektów z różnych perspektyw: z perspektywy projektanta, inwestora oraz użytkownika,
  4. uzyskanie kontaktów w branży wodorowej.

§5 Program Szkolenia

 1. Program  ustala Organizator w porozumieniu z Partnerem Programu.
 2. Program nauczania podzielony jest na trzy sekwencje edukacyjne i odbywa się w formie poszczególnych seminariów. Zaplanowanych jest sześć zjazdów stacjonarnych, do których uczestnicy przygotowują się także online. Wykłady prowadzone przez niemieckich profesorów będą tłumaczone symultanicznie.
 3. Materiały do nauki w języku polskim są dostarczane za pośrednictwem cyfrowego kampusu C3L, a mentorzy zapewniają nie tylko wiedzę na temat aktualnych trendów i wyników badań, ale też indywidualne wsparcie. Podczas poszczególnych zjazdów wykładowcy pogłębiają poszczególne tematy sekwencji i kładą podwaliny pod towarzyszącą im pracę projektową.
 4. Uczestnicy zrealizują techniczny projekt (case study) wraz ze wzorami decyzji administracyjnych i analizą finansową. Projekt będzie zawierał różne aspekty technologii wodorowych (właściwości techniczne, inżynieria procesowa, modele biznesowe, zezwolenia, finansowanie i zarządzanie operacyjne). Daje to konkretny wgląd w to, jak projekty są wdrażane w praktyce. Praca odbywa się w maksymalnie 8-osobowych zespołach. Efektem pracy będzie gotowy business plan dla spółki celowej zlokalizowanej w Polsce. Na zakończenie pracy, grupy wykonają profesjonalny due dilligance (DD) projektu konkurencyjnej grupy. Przy pracy nad projektem każda grupa będzie mogła liczyć na wsparcie koordynatora nie tylko podczas zajęć, ale także poza nimi za pośrednictwem platformy e-learningowej, kontakt mailowy czy w formie telekonferencji.
 5. Każdy z Uczestników będzie przygotowywał swój indywidualny projekt związany z tematyką wodorową: w formie koncepcji projektu, business planu dla własnej instalacji, lub jako studium problemu dla dziedziny gospodarki związanej z wodorem.
 6. W ramach Programu organizowane są wycieczki do przedsiębiorstw związanych z wodorem w Niemczech: producenci wodoru, producenci urządzeń do wytwarzania i magazynowania wodoru, firmy wykorzystujące zielony wodór. Wyjazdy studyjne stanowią platformę łączącą teorię z praktyką.
 7. Każde seminarium będzie połączone z tzw. wieczorem kominkowym (kameralne spotkanie z udziałem mentora, który opowie o swoim doświadczeniu w branży, o  projektach i zadaniach w których uczestniczył; będzie to też okazja do integracji i wymiany doświadczeń oraz opinii pomiędzy uczestnikami Programu).

§6  Rekrutacja, Proces rekrutacji 

 1. W celu przystąpienia Kandydata do procesu Rekrutacji, Kandydat  zobowiązany jest do pobrania Formularza Zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.studiumwodoru.pl i jego wypełnienia zgodnie z §6 pkt. 2 Regulaminu.
 2. Kandydat zobowiązany jest  do prawidłowego wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego, w którym wskazuje następujące dane:
  1. dane personalne, w szczególności imię i nazwisko,
  2. informację odnośnie wykształcenia,
  3. informację odnośnie wykonywanego zawodu,
  4. opis projektu/ problemu, który będzie przedmiotem zajęć w trakcie trwania Programu.
 3. Do Formularza Zgłoszeniowego, oprócz danych, o których mowa w §6 pkt. 2 Regulaminu  Uczestnik zobowiązany jest załączyć Curriculum Vitae.
 4. Kandydat jest zobowiązany do  prawidłowego wypełnienia  Formularza Zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.studiumwodoru.pl wraz z dokumentem określonym w §6 pkt. 3 Regulaminu.
 5. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej zgodnie z §6 pkt. 4 Regulaminu.
 6. Kandydat może zgłosić swoją kandydaturę do dnia 31 lipca 2024 roku. Zgłoszenia po tym terminie nie będą rozpatrywane.  
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu rekrutacji, w przypadku wyczerpania puli 24 Uczestników. Osoby aplikujące po tym terminie mogą zostać wpisane na listę rezerwową. Istnieje możliwość wpisania Uczestnika na kolejną edycję Programu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo dodatkowego naboru po dacie, o której mowa w §6 pkt. 6 Regulaminu.  W takim przypadku Organizator ogłosi nowy nabór wyznaczając nową datę kończącą przyjmowanie zgłoszeń.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru Kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani do Programu, na podstawie nadesłanego Curriculum Vitae.
 10. Organizator poinformuje Kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do Programu za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym.
 11. Zawarcie umowy na uczestnictwo w Programie następuje po otrzymaniu przez Kandydata potwierdzenia zakwalifikowania się jako Uczestnika Programu.

§7 Prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Programie, prawo do odstąpienia od umowy

 1. Organizator  zastrzega sobie prawo do rezygnacji z organizowania i realizowania Programu, bez podania powodu, i poinformowania o tym Kandydatów w terminie do 05.08.2024 roku.
 2. Organizator  w  przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w §7 pkt. 1 Regulaminu zobowiązuje się do zwrotu pobranej opłaty od Kandydata, w całości na rachunek bankowy, z którego dokonano płatności na rzecz Organizatora tytułem Opłaty za udział w Programie w terminie 7 dni, licząc od dnia poinformowania Kandydata o rezygnacji z organizacji Programu.
 3. Każdy Uczestnik ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy. W takim przypadku Organizator zwróci pełną kwotę wniesioną przez Uczestnika (w terminie i na zasadach określonych w §7 pkt. 2 Regulaminu).

§8 Wynagrodzenie Organizatora

 1. Uczestnictwo w Programie jest  odpłatne.
 2. Kandydat zobowiązany jest uiścić na rachunek bankowy Organizatora kwotę 9.800,00 euro netto lub jej równowartość w przeliczeniu na walutę polską, po kursie z dnia poprzedzającego dzień terminu płatności wskazanego na fakturze pro- forma. 
 3. Uczestnik wnosi opłatę w terminie 7 dni licząc od dnia poinformowania go przez Organizatora o zakwalifikowaniu się do udziału w Programie, zgodnie z §6 pkt. 10 Regulaminu. Brak wpłaty w terminie wskazanym na fakturze pro forma powoduje rozwiązanie umowy.
 4. Za termin płatności poczytuje się datę uznania rachunku bankowego Organizatora.
 5. Na żądanie Kandydata  Organizator może wystawić fakturę VAT. W przypadku, gdy Kandydat zostaje delegowany do udziału w Programie  przez Pracodawcę, na fakturze VAT jako płatnik zostaje wskazany Pracodawca.
 6. Kandydat zobowiązany jest dołączyć do dokumentów wymaganych przy Rejestracji, oświadczenie o posiadaniu statusu czynnego podatnika VAT oraz wskazać prawidłowe dane do faktury. Organizator nie odpowiada za przekazanie nieprawidłowych danych do faktury.

§9 Przystąpienie do Programu przez Kandydata

 1. W przypadku zakwalifikowania się Kandydat staje się Uczestnikiem Programu.
 2. Każdy z Uczestników zobowiązany jest do  rejestracji za pośrednictwem Platformy e-learningowej C3L.
 3. Każdy z Uczestników otrzyma indywidualne hasło, dzięki któremu będzie mógł zalogować się do Platformy. Hasło zostanie  przesłane za pomocą bezpiecznego łącza na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym.
 4. Każdy z Uczestników po prawidłowym zalogowaniu będzie miał dostęp do materiałów z rocznika w którym uczestniczył (materiały edukacyjne, prezentacje, wgląd do przygotowanych projektów grupowych).
 5. Uczestnik uzyska dostęp do możliwości uczestnictwa w spotkaniach on-line za pośrednictwem Platformy. Fragmenty ze spotkań online w języku polskim (które nie są obowiązkowe i stanowią dodatek do zaplanowanych zjazdów stacjonarnych) zostaną nagrane, a pliki będą udostępnione na Platformie dla tych osób, które nie mogły uczestniczyć w zajęciach. Niezależnie od tego, każdy logując się za pośrednictwem Campusu C3L będzie miał dostęp do Forum Absolwentów, czyli bazy absolwentów wszystkich dotychczasowych Uczestników z Polski i Niemiec. 
 6. Przystępując do spotkań on-line, Uczestnicy wyrażają zgodę na podanie danych osobowych Prelegentom spotkania (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, miejsce pracy) w celu właściwego przeprowadzenia zajęć i sprawdzenia listy obecności, oraz na udostępnianie wizerunku przez narzędzie zewnętrzne do wideokonferencji, zgodnie z polityką prywatności tego narzędzia. Jest to równoznaczne z wyrażeniem zgody na to, by inni Słuchacze biorący udział w Programie mogli widzieć te dane.
 7. Uczestnicy nie mogą udostępniać linków i/lub haseł do swoich Kont do logowania się do danej platformy (w zależności od rodzaju zajęć) innym Uczestnikom i osobom trzecim, ani korzystać z linków i/lub haseł oraz kont innych Uczestników.
 8. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa autorskiego. Prawa do utworów, także wyrażonych ustnie, powstałych w związku z prowadzeniem zajęć podlegają ochronie prawnej przewidzianej we właściwych przepisach, a naruszenie takich praw, w szczególności przez rozpowszechnianie, powielanie i udostępnianie ich bez zgody autorów lub przekroczenie granic dozwolonego użytku, może powodować odpowiedzialność oraz być podstawą do skreślenia Słuchacza z listy Uczestników Programu, nie wyłączając odpowiedzialności odszkodowawczej.
 9. Uczestnicy nie mogą wykorzystywać zajęć do przekazywania niewłaściwych treści, reklam, ogłoszeń i innych informacji niezwiązanych z procesem kształcenia.

§10 Obowiązki Organizatora Programu

 1. Organizator zobowiązany jest do zapewnienia:
  1. kadry dydaktycznej, posiadającej kwalifikacje odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć,
  2. w przypadku zajęć stacjonarnych – sal dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej realizacji Programu, 
  3. obsługi administracyjno-technicznej Uczestników i Programu,
  4. w przypadku zajęć online – przesłania pocztą elektroniczną linku umożliwiającego korzystanie z platformy internetowej, służącej do przeprowadzenia spotkań on-line.

§11 Szkolenia online

 1. Części Programu online będą odbywać się na Platformie udostępnionej przez Organizatora dla Uczestników.
 2. Uczestnicy samodzielnie odpowiadają̨ za swoje bezpieczeństwo w sieci i we własnym zakresie zapewniają̨ sobie dostęp do:
  1. sprawnego laptopa/komputera lub też innego urządzenia umożliwiającego korzystanie z Internetu,
  2. zaktualizowanego systemu i oprogramowania,
  3. stabilnego Internetu (najlepiej stałego łącza),
  4. sprawnego mikrofonu i kamerki internetowej, jeśli forma zajęć tego wymaga,
  5. cichego pomieszczenia umożliwiającego swobodną komunikację.
 3. Zaleca się w razie konieczności, pobranie oprogramowania niezbędnego do przeprowadzenia zajęć́ bezpośrednio ze stron producentów.
 4. Nie zaleca się logowania na platformy w przypadkowych miejscach z niezaufanych urządzeń lub publicznych niezabezpieczonych sieci Wi-Fi.
 5. Organizator  nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z narzędzi do wideokonferencji i/lub platformy z przyczyn technicznych, niezależnych od Organizatora .

§12 Ochrona danych osobowych

 1. Uczestnik wyraża zgodę Organizatorowi i Partnerom na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym, dane te zostaną wykorzystane w celach związanych z organizacją oraz przeprowadzeniem Procesu Rekrutacji do Programu.
 2. Uczestnik wyraża zgodę Organizatorowi i Partnerom na przetwarzanie jego danych osobowych w celu uczestnictwa w Programie.
 3. Uczestnik dodatkowo wyraża Organizatorowi zgodę na zamieszczanie jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska oraz wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej, fotografii lub zapisu wideo w zakresie związanym z Programem. Wizerunek będzie wykorzystywany nieodpłatnie.
 4. Akceptując Regulamin Uczestnik udziela Organizatorowi zgodę na okres 10 lat na wykorzystanie utrwalonego wizerunku.
 5. Administratorami danych osobowych pozyskanych w związku udziałem w Programie jest Studium Wodoru sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla m.st Warszawa w Warszawie XIII Gospodarczy  Wydział Krajowego Rejestru Sądowego  prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 0001069036 oraz Partner Uniwersytet w Oldenburgu, Ammerländer Heerstraße 114-118, 26129 Oldenburg, Niemcy.
 6. Do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Studium Wodoru  służy następujący adres email: biuro@studiumwodoru.pl
 7. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się także pisemnie na adres siedziby, wskazany w §12 pkt. 5 Regulaminu, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych“. Dane dot. Inspektora Ochrony Danych dostępne są również na stronie www.studiumwodoru.pl w zakładce klauzula informacyjna RODO.
 8. Dane osobowe osób uczestniczących w Programie przetwarzane są w celach określonych w niniejszym Regulaminie, w tym w szczególności w celu:
  1. oceny nadesłanych zgłoszeń oraz dokumentów,
  2. przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego,
  3. wyłonienia Kandydata do uczestnictwa w Programie,
  4. uczestnictwa w Programie organizowanym przez Studium Wodoru,
  5. rozpatrzenia zapytań, reklamacji oraz wniosków,
  6. obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia roszczeń.
 9. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób zgłaszających się oraz biorących udział w Programie w celach wskazanym w ust. 3 powyżej jest:
  1. art. 6. ust. 1 lit. a RODO czyli zgoda Uczestnika w celach wskazanych w §12 pkt. 8 Regulaminu
  2. art. 6. ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony interes administratora w celach wskazanych w §12 pkt. 8 Regulaminu
 10. Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji czynności związanych z Programem oraz okres zastrzeżony przepisami prawa, dodatkowo do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń związanych z uczestnictwem, organizacją Programu.
 11. Dane osobowe mogą być ujawniane przez Studium Wodoru sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji Programu w przypadku, gdy jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, o których mowa w §12 pkt. 8 Regulaminu oraz podmiotom świadczącym usługi IT, usługi fakturowania, rozliczania należności, doręczania korespondencji i przesyłek, doradcze, prawne, windykacyjne, archiwizacji oraz usługi ochrony osób i mienia.
 12. Uczestnikowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych:
  1. prawo dostępu do treści danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania danych osobowych lub ich usunięcia,
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania,
  4. prawo do przeniesienia danych do innego administratora,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, kiedy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.
 13.  Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§13 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania ostatecznej, wiążącej wykładni postanowień Regulaminu, rozstrzygania sporów związanych z jego stosowaniem oraz wszelkich kwestii związanych z uczestnictwem w Programie, jednakże bez uszczerbku dla kompetencji innych podmiotów, zwłaszcza wyłącznej kompetencji Organizatora decydowania o kwalifikacjach Uczestników.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany liczby osób uczestniczących w Programie.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowość doręczania korespondencji wysyłanej za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej. Jeżeli w Regulaminie nie postanowiono inaczej, korespondencja jest przesyłana drogą poczty elektronicznej e-mail.
 4. Uczestnicy,  zobowiązani są do systematycznego sprawdzania swojej poczty elektronicznej. W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów komunikacyjnych, Uczestnicy zobowiązani są niezwłocznie informować o tym Organizatora.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 28 listopada 2023 roku.