Studium Wodoru Sp. z o. o.

Definicja danych osobowych

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („podmiot danych”); dająca się zidentyfikować osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy, lub jeden lub więcej czynników odnoszących się do fizycznego, fizjologicznego, genetycznego, umysłowego, ekonomicznego, kulturowego lub społecznego identyfikatora danej osoby fizycznej. Obejmuje to takie informacje, jak prawdziwe imię i nazwisko, adres, numer telefonu i data urodzenia. Informacje, które nie mogą zostać powiązane z prawdziwą tożsamością takie jak ulubione witryny lub liczba użytkowników witryny nie są uważane za dane osobowe.

Cel przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:

 • przeprowadzenia procesu rekrutacji dla kandydatów zamierzających uczestniczyć w Programie oferowanym przez spółkę,
 • wykonania umowy zawartą z Państwem lub naszym Klientem,
 • wypełnienia obowiązków ustawowych,
 • spełnienia własnych wymogów bezpieczeństwa,
 • tworzenia statystyk,
 • oraz w celu zapewnienia jakości, optymalizacji procesów i pewności planowania.

Podmiot gromadzący i przetwarzający dane osobowe

Studium Wodoru Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla m.st Warszawa w Warszawie XIII Gospodarczy  Wydział Krajowego Rejestru Sądowego  prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 0001069036

mail: biuro@studiumwodoru.pl

Informacja o uprawnieniach osoby, której dane są przetwarzane

Przysługują Państwu następujące prawa

 • mogą Państwo poprosić o informacje na temat tego, jakie dane osobowe są przechowywane,
 • mogą Państwo poprosić o poprawienie, usunięcie lub zablokowanie swoich danych osobowych pod warunkiem, że działania te są dozwolone przez prawo i zgodne z obowiązującymi warunkami umowy,
 • mogą Państwo poprosić o otrzymanie danych osobowych podanych w uporządkowanym, powszechnie używanym i przeznaczonym do odczytu maszynowego formacie,
 • mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego,
 • prawo sprzeciwu,
 • prawo sprzeciwu dotyczy całego przetwarzania danych i wynika z art. 6 ust. 1 punkt f RODO.

Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, wystarczy skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych znajdujących się w zakładce – Kontakt.

Okres przechowywania danych

Dane są przechowywane przez cały okres współpracy z Państwem oraz przez okres 5 lat od zakończenia współpracy. Konieczność przechowywania danych wynika z okresów ustawowych. Jeżeli przepisy prawa nie określają okresu przechowywania, dane są przechowywane do celów realizacji umowy zawartej z Państwem,  fakturowania oraz jako dowód prawidłowego wykonania umowy, do wygaśnięcia okresów odpowiedzialności, a następnie są usuwane.